INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Maspex Slovakia Trade s.r.o., sídlo: Slovnaftská 102, Bratislava 821 07, IČO: 45296138 týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Maspex Slovakia Trade s. r. o.
Sídlo: Slovnaftská 102, Bratislava 821 07
IČO: 452 961 38
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61617/B

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

(1) Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom realizácie a vyhodnotenia spotrebiteľskej súťaže, za účelom zverejnenia výhercov spotrebiteľskej súťaže, pre potreby komunikácie s výhercom súťaže ohľadom odovzdania výhier a pre potreby archivácie údajov o výhercoch spotrebiteľskej súťaže.

(2) Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ osobných údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj pre obchodné a marketingové účely v rámci oprávneného záujmu alebo po udelení súhlasu.

(3) Okruh dotknutých osôb

Účastníci súťaží.

(4) Zoznam osobných údajov

Titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mail, mesto a výhra.

(5) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov uvedeného vyššie, najdlhšie však do času, keď bude súhlas na takéto spracúvanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby odvolaný.

(6) Príjemca

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať spoločnosti poverené prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pri organizovaní spotrebiteľských súťaží - dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia, prepravné spoločnosti, externí poskytovatelia marketingových služieb (špecifikovaní v úplnom znení pravidiel danej spotrebiteľskej súťaže alebo na vyžiadanie dotknutej osoby), ako napríklad:

Friendly s.r.o.
Sídlo: Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 038 191 41
Zápis v OR: spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka 238430

Z dôvodu potrebného prenosu, zálohovania a archivácie elektronických dát môžu byť osobné údaje poskytované mimo EÚ (overené cloudové služby so servermi mimo EÚ alebo zahraničné sociálne siete).

Prevádzkovateľ osobných údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo výkonov trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a prevencie, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktorí sú oprávnení na spracovanie osobných údajov.

(7) Profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie.

(8) Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

(9) Práva dotknutej osoby

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo odvolať súhlas rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

Právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na realizáciu spotrebiteľskej súťaže a jej vyhodnotenie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nie je zákonnou požiadavkou.

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a § 19 až § 30 Zákona. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať písomnou formou – doručením e-mailu na adresu: oou@maspex.sk.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na oou@maspex.sk.